آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
دانشجو: حسين گل‌پرور، استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني

دانشجو

حسين گل‌پرور

عنوان رساله

بررسي تجربي ناپايداري آيروالاستيك بال/مخزن با در نظر گرفتن اثر تلاطم

چكيده

در اين رساله پديده فلاتر و موضوعات بعد از آن براي بال بهمراه مخزن متصل به آن با در نظر گرفتن اثر تلاطم سيال داخلي به روش­هاي عددي و تجربي در جريان مادون صوت تراكم­ناپذير مورد مطالعه قرار گرفته است. سازه بال يكسر گيردار بر اساس تئوري تير غيرخطي اويلر برنولي براي بال سر راست و بر اساس تئوري ورق فون كارمن براي بال دلتا مدلسازي شده است. از تئوري وگنر براي مدلسازي آيروديناميك تير و از روش گردابه­هاي سه بعدي براي مدلسازي آيروديناميك بال دلتا و از تئوري آيروديناميك اجسام باريك براي مدلسازي اثر آيروديناميك مخزن استفاده شده است. در نهايت معادلات آيروالاستيك حاكم بر مسئله با در نظر گرفتن حركت نوساني بال حل شده است. جهت انجام آزمايشات تجربي از تونل باد مادون­صوت تراكم­ناپذير استفاده شده است. مقايسه نتايج آزمايش تجربي با تحليل تئوري تطابق مناسبي بخصوص در محاسبه رفتار آيروالاستيك بال را نشان مي­دهد. در ادامه اثر تغيير پارامتر­هايي از قبيل ضخامت ورق، ضريب منظري بال، محل قرارگيري مخزن، وزن مخزن، آيروديناميك مخزن، فاصله عمودي مخزن از بال، ممان اينرسي، مركز جرم مخزن و اثر تلاطم سيال بر روي سرعت فلاتر و مرز ناپايداري بال بصورت تجربي و تحليلي مطالعه شده است. همچنين رفتار نوسانات سيكل حدي بال/مخزن بعد از وقوع فلاتر بصورت نمودارهاي تاريخچه زماني و دياگرام فاز نشان داده شده است. نمودار پاسخ فركانسي بدست آمده از داده­ها نشان مي­دهد كه در كنار فركانس هارمونيك، فركانس­هاي سوپر و ساب هارمونيك در نتايج وجود دارد. نمودار دوشاخگي حاصل از تغييرات دامنه نوسانات سيكل حدي وجود حلقه بسته هيسترزيس را در نتايج نشان مي­دهد. چهار ناحيه با رفتار مختلف در نمودار تاريخچه زماني نوسان شامل تغيير شكل استاتيكي، نوسانات دمپ شونده، نوسانات سيكل حدي و نوسانات آشوبناك با دامنه­ هاي مختلف مشخص است.

واژه­ هاي كليدي: فلاتر، نوسان سيكل محدود، تونل باد، آيروديناميك ناپايا، دوشاخگي، تلاطم، مخزن

اساتيد راهنما

دكتر سعيد ايراني

-

 

اساتيد ممتحن داخلي

دكتر علي‌اصغر جعفري

دكتر مهناز ذاكري

 

اساتيد ممتحن خارجي

دكتر حسن حدادپور

دكتر محمدهمايون صدر

 

نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر علي مظفري 

 

 

 

مكان ارائه

زمان ارائه

ساعت

 

اتاق سمعي و بصري

چهارشنبه

1395/12/18

15:30

1395/12/15
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology