آموزش دانشکده مهندسی هوافضا
دانشجو: اميرعلاء الدين مطلبي، استاد راهنما: دكتر سعيد ايراني

دانشجو

اميرعلاء الدين مطلبي

عنوان رساله

تحليل ارتعاشات تير غيرخطي هندسي تحت اثر تحريك تصادفي

چكيده

در اين رساله ابتدا به معرفي عوامل غيرخطي در تيرها پرداخته مي‌شود. سپس معادله ديناميكي تير غيرخطي هندسي استخراج مي‌شود. پس از آن روش تحليل معادله ارتعاشي تير غيرخطي تحت تأثير تحريك معين ارائه مي‌شود. در ادامه با ذكر تئوري ارتعاشات اتفاقي، پاسخ سيستم يك‌درجه آزادي، چنددرجه آزادي و سيستم پيوسته خطي به تحريك اتفاقي بررسي مي‌شود. براي بررسي ارتعاشات اتفاقي سيستم‌هاي پيوسته از مدل تير اولر برنولي با شرايط مرزي مختلف استفاده شده و تحليل‌هاي آماري بر روي تير مذكور اعمال مي‌شود. همچنين روش خطي­سازي آماري در اين بخش به تفصيل تشريح مي‌شود. جهت شناخت رفتار تير غيرخطي هندسي، يك نمونه مطالعاتي تحت اثر تحريك هارمونيك مورد تحليل قرار مي‌گيرد و اثر پديده‌هاي پرش، دوشاخگي و آشوب بر روي رفتار تير مورد مطالعه قرار داده مي‌شود. جهت صحت سنجي تحليل انجام شده از روش عددي رانگ‌كوتاي مرتبه چهار استفاده مي‌شود. در نهايت با استفاده از نمونه مطالعاتي مذكور و ايجاد نگاشت غيرخطي مرتبط با معادله ارتعاشي تير غيرخطي تحت اثر تحريك تصادفي از نوع گوسين باند باريك، به روش خطي­سازي آماري، پديده‌هاي پرش و آشوب در منحني‌هاي واريانس - فركانس و واريانس - شدت تحريك مورد بررسي قرار مي‌گيرد. جهت صحت­سنجي اين بخش نيز از يك روش عددي معتبر استفاده مي‌شود.

واژه­ هاي كليدي: ارتعاشات غير خطي، ارتعاشات تصادفي، تير غيرخطي هندسي

اساتيد راهنما

دكتر سعيد ايراني

-

 

اساتيد ممتحن داخلي

دكتر مظفري

دكتر جعفري

 

اساتيد ممتحن خارجي

دكتر صدر لاهيجي

دكتر شكراللهي

 

نماينده تحصيلات تكميلي

 

 

 

 

مكان ارائه

زمان ارائه

ساعت

 

اتاق سمعي و بصري

سه شنبه

1394/11/20

17:30

1394/11/17
نشانی: تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان – حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology